Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 52/16.06.2011

A fost modificat si completat modelul cadru al contractului individual de munca

Ministerul Muncii a modificat si completat modelul cadru al contractului individual de munca, operand 16 modificari asupra Ordinului 64/2003 care stabilea modelul acestui document. Modificarile aduse contractului individual de munca urmaresc actualizarea acestuia in conformitate cu Legea 40/2011 care a modificat Codul muncii incepand cu data de 30 aprilie 2011.

Cea mai importanta schimbare se refera la introducerea criteriilor de evaluare a salariatilor in cadrul contractului individual de munca, conform modelului atasat.

Avand in vedere faptul ca Legea 40/2011 a abrogat conditia conform careia durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu fractie de norma nu putea fi mai mica de 10 ore, din modelul cadru a fost eliminata restrictia de minimum 2 ore/zi impusa la litera H punctul 2 a vechiului model cadru.

Totodata, o modificare importanta se refera la obligatia angajatorului de a inmana salariatului un exemplar semnat al contractului individual de munca inainte de inceperea activitatii. Astfel, in modelul cadru actualizat am inclus o rubrica prin intermediul careia angajatul va atesta faptul ca a primit un exemplar semnat al contractului individual de munca conform termenelor impuse. (vezi varianta *.pdf)

Pentru conformare la noul model al contractului individual de munca recomandam utilizarea modelului inclus, pentru contractele individuale de munca ce urmeaza a fi incheiate.

Pentru modificarea contractelor individuale de munca existente la data curenta este necesar ca angajatorul sa emita un act aditional pentru toate contractele individuale de munca aflate in derulare prin care sa modifice drepturile si obligatiile partilor contactante.

Tinand cont de faptul ca in Codul muncii se prevede faptul ca “Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executiei contractului individual de munca impune inchierea unui act aditional la contract, conform dispoziilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege”, recomandam incheierea unor decizii care sa modifice clauzele contractelor individuale de munca, altele decat cele ce se refera la drepturile si obligatiile partilor.

 

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. ... / ......... in registrul general de evidenta a salariatilor*)

 

A.Partile contractului

Angajator - persoana juridica/fizica ................ , cu sediul/domiciliul in .............. , inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentata legal prin ................ , in calitate de .................. ,

si

salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliata in localitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judetul ............ , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberata de ........... la data de ........... , CNP ................. , autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria .......... nr. ............... din data ..................... ,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B.Obiectul contractului: ...............................................................................................................

C.Durata contractului:

a)nedeterminata, salariatul/salariata ........................... urmand sa inceapa activitatea la data de ...................... ;

b)determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .............. si data de .............. /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D.Locul de munca

1.Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.).............................................................................................................. din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului………………………………………………………………………………………………….

2.In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...................................................................

E.Felul muncii

Functia/meseria ..................................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F.Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

G.Conditii de munca

1.Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2.Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.Durata muncii

1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, .......... ore/saptamana.

a)Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............. (ore zi/ore noapte/inegal).

b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

2.O fractiune de norma de .......... ore/zi, ......... ore/saptamana.

a)Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte).

b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I.Concediul

Durata concediului anual de odihna este de ............ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .....................

J.Salarizare

1.Salariul de baza lunar este de .................. lei, din care:

a)sporuri ...................................... ;

b)indemnizatii ............................... ;

c)alte adaosuri .............................. ;

2.Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

3.Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ....................

J.Salariul:

1.Salariul de baza lunar brut: ...lei

2.Alte elemente constitutive:

a)sporuri ... ;

b)indemnizatii ... ;

b1)prestatii suplimentare in bani………….

b2)modalitatea prestatiilor suplimentare in natura………………;

c)alte adaosuri ....

3.Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4.Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ............

K.Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a)echipament individual de protectie ... ;

b)echipament individual de lucru ... ;

c)materiale igienico-sanitare ... ;

d)alimentatie de protectie ... ;

e)alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...

L.Alte clauze:

a)perioada de proba este de ....................... zile calendaristice;

b)perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

c)perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil;

d)in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e)alte clauze.

M.Drepturi si obligatii generale ale partilor

1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b)dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c)dreptul la concediu de odihna anual;

d)dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e)dreptul la securitate si sanatate in munca;

f)dreptul la acces la formare profesionala.

2.Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b)obligatia de a respecta disciplina muncii;

c)obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d)obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

e)obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

d)sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.

4.Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

a1)sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b)sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c)sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d)sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

e)sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N.Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munca ........................... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O.Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

 

Angajator,

 

..................................

 

Salariat,

 

Semnatura..............................

 

Data……………….

Reprezentant legal,

......................................

 

Pe data de .......................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

.................................