Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 55/02.08.2011

A fost publicata procedura de transmitere a ReGES si noua versiune REVISAL

Procedura de transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor stabileste etapele ce trebuie respectate de catre angajatori pentru transmiterea ReGES in format electronic, respectiv in format XML. Astfel, regulile generale care stau la baza acestei proceduri sunt urmatoarele:

 • Registrul in format XML va fi transmis integral, la fiecare actualizare a cel putin uneia din informatiile entitatilor: angajator, salariat, contract. Astfel, fiecare transmitere efectuata va contine imaginea actuala, in ansamblu, a angajatorului, spre deosbire de versiunea anterioara a sistemului, cand puteau fi transmise in mod diferential doar entitatile actualizate.
 • Registrul general de evidenta a salariatilor va fi validat inainte de a fi transmis catre Inspectia Muncii daca acest registru a fost realizat utilizand aplicatii proprii. Aceasta validare presupune trecerea registrului prin functionalitatea de validare a aplicatiei REVISAL care va face urmatoarele operatii:

a. Validarea structurii registrului in format XML;

b. Validarea formatului si lungimii datelor continute de elementele registrului;

c. Validarea din punct de vedere al inderdependentelor intre elementele registrului;

d. Generarea unei arhive continand registrul introdus in aplicatie pentru validare, arhiva ce va fi ulterior transmisa catre Inspectia Muncii.

Noua versiune a programului de asistenta REVISAL poate fi descarcata de pe pagina de web: http://inspectiamuncii.ro .

Nevalidarea registrului utilizand metoda detaliata mai sus atrage dupa sine imposibilitatea transmiterii registrului deoarece nu vor fi acceptate decat fisiere de tip arhiva care au fost validate anterior transmiterii.

Avantajele folosirii acestei metode sunt urmatoarele:

a. Validarea structurii registrului XML pentru a elimina situatiile in care registrul nu corespunde cerintelor de validare;

b. Comprimarea registrului pentru reducerea dimensiunilor fisierului, asigurand totodata si un timp mai mic de transmitere a acestuia.

Conturile active on-line ale angajatorilor vor permite in continuare autentificarea, transmiterea si consultarea informatiilor proprii transmise;

Fiecare transmitere cu succes a registrului, indiferent de modalitatea de transmitere, va fi confirmata prin generarea automata a unui cod unic de inregistrare in sistem;

Pentru angajatorii care utilizeaza aplicatii proprii de gestionare a registrului, Inspectia muncii va publica un instrument de validare a registrului de salariati in format XML, care va include toate validarile necesare asigurarii integritatii si consistentei datelor.

Va readucem in atentie faptul ca in conformitate cu prevederile HG 500/2011, angajatorii au obligatia de a infiinta si transmite Inspectoratului Teritorial de Munca registrul general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului. Completarea si transmiterea ReGES se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie interna, scrisa, a angajatorului.

Angajatorii au posibilitatea de a externaliza serviciul de completare si transmitere a ReGES prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la Inspectoratele Teritoriale de Munca. In aceasta situatie se impune respectarea dispozitiilor din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodata, angajatorul are obligatia informarii, in scris, a Inspectoratului Teritorial de Munca despre incheierea contractului de prestari servicii prin care serviciul de completare si transmitere a ReGES a fost externalizat.

Registrul se intocmeste in forma electronica, se completeaza in ordinea angajarii salariatilor si cuprinde urmatoarele elemente:

 • elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
 • data angajarii;
 • perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea - Pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative;
 • tipul contractului individual de munca;
 • durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
 • salariul, sporurile si cuantumul acestora - Se completeaza si se inregistreaza pana cel tarziu la data de 29 octombrie 2011 pentru contractele individuale de munca inregistrare pana la data de 01 august 2011;

La angajarea fiecarui salariat, toate elementele prevazute mai sus se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

 • perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale - Se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
 • data incetarii contractului individual de munca - Se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;

Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.