Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Termenul limita de depunere a ReGES a fost prelungit pana la 15 decembrie 2011

 

Hotararea Guvernului 500/2011 stabileste ca termen limita de depunere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor data de 01 Noiembrie 2011. Tinand cont de faptul ca pana la data de 31 octombrie 2011 au transmis date pentru inscrierea in ReGES doar 71% dintre angajatori, Guvernul a decis sa prelungeasca termenul limita de depunere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor pana la 15 decembrie 2011, potrivit unei hotarari adoptate de Executiv in sedinta de miercuri.

Au fost emise noi reglementari ce vizeaza fisele fiscale si impozitul pe venituri din activitati independente

 

Recentele modificari aduse Codului fiscal, ce vor intra in vigoare la 01 ianuarie 2011, au eliminat notiunea de `fise fiscale`. Astfel, in conformitate cu prevederile OG 30/2011, pentru veniturile aferente anului fiscal 2012, angajatorii au obligatia de a completa si depune o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pe venit pentru fiecare beneficiar de venit.

Noi reglementari privind regimul strainilor in Romania

Prin Legea nr. 157/2011 a fost introdus documentul "Cartea albastra a UE". Acesta reprezinta un permis special de sedere in scop de munca care confera posesorului acestuia dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei. Acest document este obligatoriu pentru persoanele care nu au cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene.

Noi facilitati acordate prin modificarea Codului fiscal

 

Noile reglementari modifica, printre altele, prevederile referitoare la termenul de plata a impozitului pe venituri din salarii si de asemenea, termenul de plata a contributiilor sociale. De asemenea, a fost introdusa optiunea de a depune trimestrial declaratia privind obligatiile de plata a impozitului pe venit, a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate. Va prezentam in continuare cateva detalii ale modificarilor operate de Ordonanta Guvernului numarul 30/2011.

A fost publicata o noua Clasificare a Ocupatiilor din România

Ministerul muncii a elaborat un nou cod al ocupatiilor cu o structura conforma cu Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08. Astfel, a fost aprobata Clasificarea Ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere) care se va aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala. Aceasta clasificare este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupatiei.

In vederea asigurarii tranzitiei de la Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) la noua Clasificare a ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), cele doua clasificari vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.

Sursa: Ordinul MMSF 1832/2011 publicat in Monitorul Oficial numarul 561/08.08.2011

 

A fost publicata o noua versiune a aplicatiei REVISAL

In data de 15 August 2011, Inspectia Muncii a publicat o varianta imbunatatita a aplicatiei REVISAL pentru infiintarea si completarea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic.

Aceasta versiune a aplicatiei REVISAL asigura:

 • preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioara a aplicatiei REVISAL;
 • introducerea, modificarea si corectarea datelor din registru in conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;
 • validarea registrului generat din aplicatii proprii de gestiune a salariatilor, altele decat REVISAL;
 • generarea registrului in format electronic ce urmeaza a fi transmis catre ITM.

Aceasta aplicatie poate fi descarcata de pe pagina de web a Inspectiei Muncii .

 

PayrollExpert va pune la dispozitie serviciul de intocmire si transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor. PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Totodata PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de protectia muncii si PSI.

A fost publicata procedura de transmitere a ReGES si noua versiune REVISAL

Procedura de transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor stabileste etapele ce trebuie respectate de catre angajatori pentru transmiterea ReGES in format electronic, respectiv in format XML. Astfel, regulile generale care stau la baza acestei proceduri sunt urmatoarele:

 • Registrul in format XML va fi transmis integral, la fiecare actualizare a cel putin uneia din informatiile entitatilor: angajator, salariat, contract. Astfel, fiecare transmitere efectuata va contine imaginea actuala, in ansamblu, a angajatorului, spre deosbire de versiunea anterioara a sistemului, cand puteau fi transmise in mod diferential doar entitatile actualizate.
 • Registrul general de evidenta a salariatilor va fi validat inainte de a fi transmis catre Inspectia Muncii daca acest registru a fost realizat utilizand aplicatii proprii. Aceasta validare presupune trecerea registrului prin functionalitatea de validare a aplicatiei REVISAL care va face urmatoarele operatii:

a. Validarea structurii registrului in format XML;

b. Validarea formatului si lungimii datelor continute de elementele registrului;

c. Validarea din punct de vedere al inderdependentelor intre elementele registrului;

d. Generarea unei arhive continand registrul introdus in aplicatie pentru validare, arhiva ce va fi ulterior transmisa catre Inspectia Muncii.

Noua versiune a programului de asistenta REVISAL poate fi descarcata de pe pagina de web: http://inspectiamuncii.ro .

Nevalidarea registrului utilizand metoda detaliata mai sus atrage dupa sine imposibilitatea transmiterii registrului deoarece nu vor fi acceptate decat fisiere de tip arhiva care au fost validate anterior transmiterii.

Avantajele folosirii acestei metode sunt urmatoarele:

a. Validarea structurii registrului XML pentru a elimina situatiile in care registrul nu corespunde cerintelor de validare;

b. Comprimarea registrului pentru reducerea dimensiunilor fisierului, asigurand totodata si un timp mai mic de transmitere a acestuia.

Conturile active on-line ale angajatorilor vor permite in continuare autentificarea, transmiterea si consultarea informatiilor proprii transmise;

Fiecare transmitere cu succes a registrului, indiferent de modalitatea de transmitere, va fi confirmata prin generarea automata a unui cod unic de inregistrare in sistem;

Pentru angajatorii care utilizeaza aplicatii proprii de gestionare a registrului, Inspectia muncii va publica un instrument de validare a registrului de salariati in format XML, care va include toate validarile necesare asigurarii integritatii si consistentei datelor.

Va readucem in atentie faptul ca in conformitate cu prevederile HG 500/2011, angajatorii au obligatia de a infiinta si transmite Inspectoratului Teritorial de Munca registrul general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului. Completarea si transmiterea ReGES se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie interna, scrisa, a angajatorului.

Angajatorii au posibilitatea de a externaliza serviciul de completare si transmitere a ReGES prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la Inspectoratele Teritoriale de Munca. In aceasta situatie se impune respectarea dispozitiilor din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodata, angajatorul are obligatia informarii, in scris, a Inspectoratului Teritorial de Munca despre incheierea contractului de prestari servicii prin care serviciul de completare si transmitere a ReGES a fost externalizat.

Registrul se intocmeste in forma electronica, se completeaza in ordinea angajarii salariatilor si cuprinde urmatoarele elemente:

 • elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
 • data angajarii;
 • perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea - Pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative;
 • tipul contractului individual de munca;
 • durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
 • salariul, sporurile si cuantumul acestora - Se completeaza si se inregistreaza pana cel tarziu la data de 29 octombrie 2011 pentru contractele individuale de munca inregistrare pana la data de 01 august 2011;

La angajarea fiecarui salariat, toate elementele prevazute mai sus se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

 • perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale - Se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
 • data incetarii contractului individual de munca - Se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;

Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

A fost publicat proiectul noii structuri a Registrului General de Evidenta a Salariatilor

Inspectia Muncii a publicat spre consultare specificatiile de completare a Registrului General de Evidenta a Salariatilor - ReGES, aferente solutiei tehnice ce va fi adoptata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/2011.

Astfel, conform proiectului, ReGES in format XML va fi transmis integral, la fiecare actualizare a cel putin uneia din informatiile sectiunilor: `angajator`, `salariat`, `contract`. Fiecare salariat va fi transmis la fiecare modificare a registrului de salariati, indiferent daca modificarile au afectat sau nu informatiile corespunzatoare acestuia. Fiecare transmitere efectuata va contine imaginea actuala, in ansamblu, a angajatorului, spre deosbire de versiunea anterioara a sistemului, cand se transmiteau distinct doar entitatile actualizate.

In noua versiune a ReGES, sectiunea `contracte` va avea cea mai mare pondere a modificarilor intrucat in cadrul acestei sectiuni au fost introduse rubrici noi precum:

- Salariul;

- Sporurile si cuantumul acestora;

- Timpul de lucru;

- Repartizarea timpului de lucru;

- Stare contract: suspendat sau detasat;

- Data inceput si data de sfarsit a perioadei de detasare;

- Data reactivarii unui contract care a incetat la o data anterioara;

- Nationalitatea;

Registrul va fi intocmit in continuare, din punct de vedere al structurii tehnice, in format XML, iar conturile active on-line ale angajatorilor vor permite in continuare autentificarea, transmiterea si consultarea informatiilor proprii transmise. Fiecare transmitere cu succes a registrului, indiferent de modalitatea de transmitere, va fi confirmata prin generarea automata a unui cod unic de inregistrare in sistem.

Vom reveni pe acest subiect de indata ce varianta finala a ReGES va fi publicata in Monitorul Oficial.

Sursa: Inspectia Muncii

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial – intocmire si depunere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor.

Totodata PayrollExpert va ofera servicii administrare de personal, generare-semnare si depunere a declaratiei unice 112, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servicii de protectia muncii si PSI.

Declaratia unica 112 se poate depune pe suport de hartie pana la data de 25 iulie 2011

Ministrul Finantelor Publice a emis un Ordin prin care amana termenul limita pana la care Declaratia unica 112 se putea depune si pe suport de hartie. Hotararea Guvernului nr. 1397/2010 prevedea ca Declaratia unica se depune in format electronic sub forma unui fisier *.xml prin intermediul portalului `e-Romania`. Totodata HG 1397/2010 prevedea, cu titlu de exceptie, posibilitatea ca pana la data de 1 iulie 2011, Declaratia unica 112 sa se poate depune si pe suport electronic insotit de declaratia pe suport de hartie, la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul social angajatorul.

Facem mentiunea ca portalul `e-Romania` nu este functional, acesta aflandu-se in faza de proiect. Declaratia unica 112 se poate depune online via www.e-guvernare.ro .

Declaratia unica privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se poate completa si valida cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de catre ANAF, pe pagina de web – www.anaf.mfinante.gov.ro .

Pentru depunerea declaratiei prin intermendiul portalului www.e-guvernare.ro toti agentii economici care au calitatea de angajator au obligatia sa obtina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica sau au la dispozitie posibilitatea imputernicirii unui detinator de certificat calificat.

Sursa: Ordin nr. 2215/27.06.2011.

A fost modificat si completat modelul cadru al contractului individual de munca

Ministerul Muncii a modificat si completat modelul cadru al contractului individual de munca, operand 16 modificari asupra Ordinului 64/2003 care stabilea modelul acestui document. Modificarile aduse contractului individual de munca urmaresc actualizarea acestuia in conformitate cu Legea 40/2011 care a modificat Codul muncii incepand cu data de 30 aprilie 2011.

Cea mai importanta schimbare se refera la introducerea criteriilor de evaluare a salariatilor in cadrul contractului individual de munca, conform modelului atasat.